Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Kryteria dochodowe

Prawo Do Świadczeń Pieniężnych

z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom  których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Kryterium Dochodowe 

  • dla osoby samotnie gospodarującej - dochód do 701,00 zł. (kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej),
  • dla osoby w rodzinie – dochód do 528,00 zł. (kryterium dochodowe na osobę w rodzinie),
  • dla rodziny – dochód, który nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (kryterium dochodowe rodziny).

 

Do Dochodu Nie Wlicza Się:

  1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
  2. zasiłku celowego;
  3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
  4. wartości świadczenia w naturze;
  5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
  6. dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

 

W razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez

pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny