Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc społeczna

Kto może skorzystać z pomocy społecznej?

 

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które jednocześnie spełniają poniższe warunki określone w ustawie o pomocy społecznej:

 • trudna sytuacja życiowa
 • trudna sytuacja finansowa przy czym oba warunki muszą być spełnione jednocześnie.

   

Powody przyznawania świadczeń z pomocy społecznej

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, przysługuje osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwo
 • sieroctwo
 • bezdomność
 • bezrobocie
 • niepełnosprawność
 • długotrwała lub ciężka choroba
 • przemoc w rodzinie
 • potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizm lub narkomania
 • zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna

   

Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane przez MGOPS w Ujściu:

 

świadczenia pieniężne:

 

 • zasiłek stały
 • zasiłek okresowy
 • zasiłek celowy
 • specjalny zasiłek celowy

         

świadczenia niepieniężne:

 

 • praca socjalna
 • bilet kredytowany
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • składki na ubezpieczenie społeczne
 • sprawienie pogrzebu
 • poradnictwo specjalistyczne
 • schronienie
 • posiłek
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

   

Obowiązki Osób i Rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej

 

Osoby lub rodziny, korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

 

Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, a także odmowa lub przerwanie udziału w działaniach w zakresie integracji społecznej realizowanych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

Osoby i rodziny, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, są zobowiązane poinformować o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. Świadome wprowadzenie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz naliczenie nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi, niezależnie od dochodu rodziny.

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny