Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej oraz BIP Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujściu

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujściu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego oraz Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujściu.

Data publikacji strony internetowej: 02.01.2019r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.01.2019r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Połyniak, opsujscie@vp.pl Kontaktować można się także dzwoniąc
na numer telefonu (67) 284 02 25.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji
za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Dostępność architektoniczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujściu:

Do budynku prowadzi jedno wejście: od ulicy Wojska Polskiego 12. Obok budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona. Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków. Przed drzwiami głównymi znajduje się 5 stopni schodów betonowych i podest. Schody zostały wyposażone
w poręcz. W obiekcie brak jest biura podawczego dostępnego dla osób niepełnosprawnych. Kontakt z MGOPS w Ujściu możliwy jest poprzez: napisanie pisma/złożenie wniosku na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujściu, ul. Wojska Polskiego 12, 64-850 Ujście;

  • wysłanie maila na adres e-mail: ops@ujscie.pl
  • wysłanie faksu na nr (67) 284 02 25;
  • skontaktowanie się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 67 284 02 25, 603 375 800, 603 649 800
  • skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie ośrodka w godzinach urzędowania;

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W MGOPS w Ujściu nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych
i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego. W MGOPS w Ujściu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. W budynku nie ma windy. Brak również toalet dla osób niepełnosprawnych jak i miejsca dla matki z małym dzieckiem.

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny